Критерии за подбор на ползватели

ПЪРВИ ЕТАП: Класиране по документи

ВТОРИ ЕТАП: Провеждане на тест по английски език, покриващ ниво В1

ТРЕТИ ЕТАП: Провеждане на интервю

Списъкът на крайните ползватели и резервите се създава от комисията за подбор на бенефициенти въз основа на получения общ брой точки от трите етапа.