В този сайт ще ви разкажем за  20 ученици от ПГСС "Никола Пушкаров", които осъществиха своята професионална практика в Биоферма "Патрис". А това стана възможно благодарение на проект " Предприемачеството-да превърнем идеите в успешен агробизнес"  по  програма "Еразъм +", КД 1- бразователна мобилност, Център за развитие на човешки ресурси  и ПГСС "Никола Пушкаров.

Проектът е ориентиран към ученици, преминаващи първоначално професионално обучение по специалностите „Растителна защита и агрохимия” , "Земеделско стопанство", "Механизация на селското стопанство" и  „Организатор на туристическа агентска дейност". Това са 20 ученици с интерес в сферата на земеделието и биопроизводството, на механизацията на селското стопанство , икономиката и селския туризъм.

Главната цел на проекта е придобиване на нови знания и умения в областта на биоземеделието и селския туризъм, подобряване на професионалните компетенции, усвояване на добри практики и иновативни методи.

За да се реализират успешно на пазара на труда или да създадат собствен бизнес, младежите трябва да притежават нови, гъвкави умения и квалификация, които включват всички етапи на биоземеделието и селския туризъм- маркетинг и мениджмънт, обслужване на туристи, работа на полето и отглеждане на животни, производство на екологично чисти продукти, кетъринг.

Резултати те от реализираната практика са: 

- 20 ученици  са осъществили младежка мобилност;

- 20 ученици  са усъвършенствани знания и умения в сферата на биоземеделието  и селския туризъм  съгласно европейските стандарти ;

- 20 ученици  са повиши атрактивността на професионалното образование чрез международно признати професионални квалификации;

 - 20 ученици  получиха акредитация на практиката , като получиха Europass Mobility Certificate, Certificate of Attendance  и сертификат за владеене на италиански език ниво А1.

Договорената мобилност е в рамките на три седмици  от 23 май до 12 юни 2015г. в биоферма "Патрис" в регион Сполето, област Умбрия, Италия даде положителен опит и добри практики за развитие на младите хора в България.